MENU

NOVINKY

Novinky

12.05.2020 Výběrové řízení

Výběrové řízení na post pedagoga volného času – pracoviště Volary Pracovní místo: Pedagog volného času s komplexní přímou pedagogickou činností Místo výkonu práce: DDM Volary Úvazek: plný Nástup: od 1. 9. 2020 1) Předpoklady pro výkon pedagogické činnosti dle § 3, zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů 2) Vzdělání dle §17, zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů Délka praxe: není rozhodující Společně s přihláškou prosím zašlete: - Doklad o zdravotní způsobilosti - Strukturovaný životopis - Kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání - Předložení osobního portfolia v oblasti volnočasových aktivit - Jaké zájmové útvary mohu nabídnout Přihlášky zasílejte do 29. 5. 2020 na adresu DDM Prachatice, Ševčíkova 273, Prachatice. Na obálku napište - Výběrové řízení na PVČ

05.05.2020 Zahajujeme činnost kroužků.

Podle usnesení vlády je obnovena pravidelná zájmová činnost Domu dětí a mládeže Prachatice od 11. 05. 2020. Vzhledem k zpřísněným hygienickým požadavkům bude také činnost jednotlivých zájmových útvarů těmto přizpůsobena. Zákonní zástupci účastníků zájmového vzdělávání (dále jen ZV) budou informování elektronickou cestou nebo SMS zprávami. Podmínky účasti na ZV: Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde), které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účast na ZV umožněna. Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. Ve společných prostorách jsou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček + náhradní roušku. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí. Při opakovaném nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do DDM (Případně jeho vyřazení). Vzhledem k tomu, že maximální počet účastníků na kroužku je 15, žádáme zákonné zástupce o potvrzení účasti dítěte na ZV. Zákonní zástupci mají možnost si písemně zažádat o vrácení poměrné části úplaty za ZÚ po dobu omezení činnosti vládním nařízením do 31. 05. 2020 na příslušném pracovišti DDM, kde kroužek probíhá. V Prachaticích dne 05. 05. 2020 Bc. Jiří Machart ředitel DDM Prachatice

05.02.2020 Hledáme vedoucí zájmových útvarů

Dům dětí a mládeže Prachatice hledá, pedagogy volného času s dílčí pedagogickou činností - pro tyto zájmové útvary: Mladý hasič, Florbal, Biliard, Youtube, Sportovní všestrannost, Škola bruslení, Hokej, Stolní tenis, Rybářský, Army klub. Máte-li chuť předávat dětem své vědomosti, dovednosti a trávit s nimi část svého volného času ozvěte se prosím, vedoucím pracovišť v Prachaticích, Netolicích, Vimperku či ve Volarech. Kontakty najdete na našich web stránkách. Děkujeme

Šachový turnaj

Hrací místnost: Klubovna Dům dětí a mládeže, Ševčíkova 273
Termín: 20. 2. 2020
Prezence: 8:00 - 8:20 hodin
Zahájení: 8:30 hodin
Kategorie:
1. Kategorie 1. - 5. třída 2. Kategorie 6. - 9. třída
Přihlášky: K vyzvednutí v DDM Prachatice.
Do 10. 2. 2020 na adresu:
Dům dětí a mládeže, Ševčíkova 273/ II 383 01 Prachatice
nebo emailovou adresu:milena.matejkova@ddm-prachatice.cz
Milena Matějková 388 312 721, 731 407 130
Ceny: Jednotlivci na 1. - 3. místě v každé kategorii medaile a diplom
Doprovod: Doprovod žáků a dohled během turnaje zajišťuje škola, pokud není dohodnuto jinak
Výsledky: budou zaslány na školy vysílající své žáky na šachový turnaj.
Ukončení turnaje: Max. do 14:00 hodin
Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let jeho zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných k prezentaci turnaje a zpracování výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů.
Rozhodčí: Karel Černý

Kód 192016
Název Šachový turnaj
Termín konání 20.02.2020 08:00 - 14:00
Místo konání Hlavní budova - Prachatice
Hlavní vedoucí Milena Matějková
Věková skupina 6-15 let
Jiná ujednání PŘ DDM PT