MENU

NOVINKY

Novinky

12.05.2020 Výběrové řízení

Výběrové řízení na post pedagoga volného času – pracoviště Volary Pracovní místo: Pedagog volného času s komplexní přímou pedagogickou činností Místo výkonu práce: DDM Volary Úvazek: plný Nástup: od 1. 9. 2020 1) Předpoklady pro výkon pedagogické činnosti dle § 3, zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů 2) Vzdělání dle §17, zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů Délka praxe: není rozhodující Společně s přihláškou prosím zašlete: - Doklad o zdravotní způsobilosti - Strukturovaný životopis - Kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání - Předložení osobního portfolia v oblasti volnočasových aktivit - Jaké zájmové útvary mohu nabídnout Přihlášky zasílejte do 29. 5. 2020 na adresu DDM Prachatice, Ševčíkova 273, Prachatice. Na obálku napište - Výběrové řízení na PVČ

05.05.2020 Zahajujeme činnost kroužků.

Podle usnesení vlády je obnovena pravidelná zájmová činnost Domu dětí a mládeže Prachatice od 11. 05. 2020. Vzhledem k zpřísněným hygienickým požadavkům bude také činnost jednotlivých zájmových útvarů těmto přizpůsobena. Zákonní zástupci účastníků zájmového vzdělávání (dále jen ZV) budou informování elektronickou cestou nebo SMS zprávami. Podmínky účasti na ZV: Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde), které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účast na ZV umožněna. Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. Ve společných prostorách jsou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček + náhradní roušku. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí. Při opakovaném nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do DDM (Případně jeho vyřazení). Vzhledem k tomu, že maximální počet účastníků na kroužku je 15, žádáme zákonné zástupce o potvrzení účasti dítěte na ZV. Zákonní zástupci mají možnost si písemně zažádat o vrácení poměrné části úplaty za ZÚ po dobu omezení činnosti vládním nařízením do 31. 05. 2020 na příslušném pracovišti DDM, kde kroužek probíhá. V Prachaticích dne 05. 05. 2020 Bc. Jiří Machart ředitel DDM Prachatice

05.02.2020 Hledáme vedoucí zájmových útvarů

Dům dětí a mládeže Prachatice hledá, pedagogy volného času s dílčí pedagogickou činností - pro tyto zájmové útvary: Mladý hasič, Florbal, Biliard, Youtube, Sportovní všestrannost, Škola bruslení, Hokej, Stolní tenis, Rybářský, Army klub. Máte-li chuť předávat dětem své vědomosti, dovednosti a trávit s nimi část svého volného času ozvěte se prosím, vedoucím pracovišť v Prachaticích, Netolicích, Vimperku či ve Volarech. Kontakty najdete na našich web stránkách. Děkujeme

Šije celé Česko, šije celý Dům dětí a mládeže

08.04.2020

Přišla covidoba, pro nás všechny přišly dny, kdy jsme museli vystoupit ze své komfortní zóny, kdy se nám spoustu samozřejmých věcí stalo nesamozřejmými. Kdy obyčejné věci jsou nám velmi vzácné.

A proto, veliké díky všem, kteří se podíleli darováním materiálu (látky, povlečení, šňůrky, gumičky, trička, nitě…), morální podporou či finanční částkou, občerstvením pro všechny, či kteří pracovali na výrobě roušek. Díky těmto „andělům“ jsme mohli vyrobit a zásobit rouškami lékaře, nemocnice, hasiče, policii, prodavačky, pošťáky, seniory, menší obce prachatického okresu, krizový štáb Jihočeského kraje a mnoho dalších organizací  -  ve Strakonicích, Českých Budějovicích, v Plzni, Praze či Ústí nad Labem a spoustu dalších. To vše zdarma.

Děkujeme dále všem dobrovolníkům, kteří šili s námi na jednotlivých pracovištích Domu dětí a mládeže Prachatice v Netolicích, Prachaticích, Vimperku a Volarech.

Každý den jsme si odnášeli domů roušky pro naše nejbližší, většinou jsme je ale domů ani nedonesli a rozdali je cestou.

Díky této podpoře jsme společně ušili 9 750 roušek. Spotřebovali cca 880 m látek, 5 000 m tkalounů a nitě ani spočítat nejdou.

Touto cestou děkujeme za podporu v době covidu – stmelováni a uvědomování si, že každé očko řetězu je velmi důležité, „ celek je tak silný jak silná je jeho nejslabší část“.

Všichni zaměstnanci Domu dětí a mládeže Prachatice.