MENU

NOVINKY

Novinky

12.05.2020 Výběrové řízení

Výběrové řízení na post pedagoga volného času – pracoviště Volary Pracovní místo: Pedagog volného času s komplexní přímou pedagogickou činností Místo výkonu práce: DDM Volary Úvazek: plný Nástup: od 1. 9. 2020 1) Předpoklady pro výkon pedagogické činnosti dle § 3, zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů 2) Vzdělání dle §17, zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů Délka praxe: není rozhodující Společně s přihláškou prosím zašlete: - Doklad o zdravotní způsobilosti - Strukturovaný životopis - Kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání - Předložení osobního portfolia v oblasti volnočasových aktivit - Jaké zájmové útvary mohu nabídnout Přihlášky zasílejte do 29. 5. 2020 na adresu DDM Prachatice, Ševčíkova 273, Prachatice. Na obálku napište - Výběrové řízení na PVČ

05.05.2020 Zahajujeme činnost kroužků.

Podle usnesení vlády je obnovena pravidelná zájmová činnost Domu dětí a mládeže Prachatice od 11. 05. 2020. Vzhledem k zpřísněným hygienickým požadavkům bude také činnost jednotlivých zájmových útvarů těmto přizpůsobena. Zákonní zástupci účastníků zájmového vzdělávání (dále jen ZV) budou informování elektronickou cestou nebo SMS zprávami. Podmínky účasti na ZV: Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde), které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účast na ZV umožněna. Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. Ve společných prostorách jsou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček + náhradní roušku. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí. Při opakovaném nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do DDM (Případně jeho vyřazení). Vzhledem k tomu, že maximální počet účastníků na kroužku je 15, žádáme zákonné zástupce o potvrzení účasti dítěte na ZV. Zákonní zástupci mají možnost si písemně zažádat o vrácení poměrné části úplaty za ZÚ po dobu omezení činnosti vládním nařízením do 31. 05. 2020 na příslušném pracovišti DDM, kde kroužek probíhá. V Prachaticích dne 05. 05. 2020 Bc. Jiří Machart ředitel DDM Prachatice

05.02.2020 Hledáme vedoucí zájmových útvarů

Dům dětí a mládeže Prachatice hledá, pedagogy volného času s dílčí pedagogickou činností - pro tyto zájmové útvary: Mladý hasič, Florbal, Biliard, Youtube, Sportovní všestrannost, Škola bruslení, Hokej, Stolní tenis, Rybářský, Army klub. Máte-li chuť předávat dětem své vědomosti, dovednosti a trávit s nimi část svého volného času ozvěte se prosím, vedoucím pracovišť v Prachaticích, Netolicích, Vimperku či ve Volarech. Kontakty najdete na našich web stránkách. Děkujeme

ŽIVOT V DIVOČINĚ

Milé děti zapojte se do výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje město Vimperk. Jedná se o 12. ročník výtvarné soutěže,tento rok není bohužel stejný jako všechny předešlé, možná, že vám malování obrázků zpříjemní domácí výuku. Soutěž je určená pro děti od 3 do 15 let na téma ŽIVOT V DIVOČINĚ. Každé dítě může zaslat maximálně dvě práce vytvořené volnou technikou. Práce na tvrdším papíře musí být na zadní straně opatřeny těmito údaji:
Jméno a příjmení dítěte
Věk
Adresa trvalého bydliště
Škola - kterou dítě navštěvuje, popř. i třída
Kategorie:
Mateřské školy: 3 - 6 let
Základní školy: 7 - 10 let a 11 - 15 let
ZUŠ + Mimoškolní výtvarné kroužky: 6 - 10 let a 11 - 15 let
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.
Nejlepší dětští tvůrci budou oceněni na Galavečeru NATURVISION -týden přírody 2020, dne 25. 9. 2020.
Porota vybere nejlepší práci a vítěz obdrží mimořádnou cenu na Galavečeru NATURVISON - týden přírody 2020 - Cenu Stanislavy Chumanové.

Autoři i jejich zákonní zástupci tím, že se této soutěže zúčastní, dávají současně souhlas s bezplatným zveřejněním těchto výtvarných děl pro další propagaci festivalu.

Více informací na webových stránkách : www.vimperk.cz/naturvision

Kód 694010
Název ŽIVOT V DIVOČINĚ
Místo konání Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Hlavní vedoucí Jitka Martanová
Věková skupina 3-15 let
Jiná ujednání OST.Č., MÚ Vimperk, odbor školství